МоноГРАФ. Програма за чертане

Структура на чертежа на МоноГРАФ

Модел

Модел ще наричаме геометричното и топологичното описание на реален обект или изделие, подлежащи на проектиране и документиране и записано на компютърен носител. Моделът се състои от графични елементи, които имат определени атрибути и се намират в определени взаимоотношения помежду си. Моделът може да се визуализира, изчертава и редактира. Визуалният образ на модела върху екрана на графичния дисплей или върху хартия наричаме чертеж. Понякога в МоноГРАФ понятията чертеж и модел се използват като синоними.

Графични елементи (примитиви)

Графични елементи ще наричаме следните елементи на чертежа:

  • линия
  • окръжност
  • дъга
  • текст
  • щриховка на затворена област
Всеки графичен елемент се определя чрез параметрите си, атрибутите си и положението си в чертожната област.

Групи

Групата е крайно множество от графични елементи и групи, условно обединени за изпълняване на съвместни операции. Групите могат да имат имена и могат да се разполагат на посочено място в чертожната област в съответен мащаб и завъртяни на съответен ъгъл. Групите имат самостоятелно значение и могат да бъдат съхранявани на външен носител. Името на файла съвпада с името на групата и има разширение GRP.

Слоеве

Слой - това е самостоятелна наименувана част на чертежа, която може да се налага върху останалите слоеве и която има еднаква чертожна област с цялостния чертеж. Може да се визуализира един, няколко или всички слоеве едновременно, но операторът работи (създава нови елементи или редактира старите) само в текущия слой на чертежа. Независимо от това възможно е използване на координатите на точки, които се намират в някой от видимите слоеве на чертежа, който е различен от текущия.

Точки

Положението на графичните елементи в чертожната област се задава посредством една или няколко точки. Обикновено една точка определя положението на няколко елемента. За разлика от графичните елементи точките нямат самостоятелно значение и се използват само за определяне положението на графичните елементи.

Атрибути на графични елементи

Атрибутите определят негеометричните характеристики на графичните елементи. Те не влияят на формата и размера, а задават само външния вид на елементите. В МоноГРАФ графичните елементи имат следните атрибути:
  • цвят на елемента - В МоноГРАФ се използват 256 цвята от фиксирана палитра.

  • тип на линията - Всички графични елементи могат да се изчертават с някой от типовете линии на Монограф.

  • дебелина на линията - Дебелината на линията има четири степени - от тънка до най-дебела.

  • ниво на детайлност - Нивото на детайлност се използва за визуализация на онези елементи от чертежа, които имат ниво на детайлност по-малко или равно от текущото ниво на визуализация. В МоноГРАФ има 256 нива на детайлност (от 0 до 255). Началното ниво на детайлност е нула. При създаване на графичните обекти операторът може да определи тяхното ниво на детайлност по подходящ начин. По-късно при редакция и визуализация той има възможност да установи по-ниско текущо ниво на детайлност и по този начин да вижда чертежа си по-малко претрупан. Контурните линии на един машиностроителен чертеж могат да имат едно ниво на детайлност, отворите - друго по-голямо, размерните линии и размерните текстове - трето още по-голямо и т.н.

Научете повече за основите на МоноГРАФДруги програми