МоноГРАФ. Програма за чертане

Изгледи и прозорци на МоноГРАФ

МоноГРАФ е интерактивна графична програма и затова всяко действие по създаването на чертежа се отразява незабавно върху екрана. Освен това операторът може да гледа и само част от чертожното пространство или да премества видимия прозорец върху друга зона от чертежа. Той може да фокусира вниманието си на важните в процеса на чертане части и да ги отделя в отделни прозорци. МоноГРАФ предоставя следните функции за визуализация на чертежа:

Меню Изгледи


Лупа (Zoom)

С командата "Лупа" може да се изменят границите на изображаемата част от чертожното пространство и по този начин да се уголеми или намали величината на изображенията на графичните обекти върху екрана. След избора на функцията МоноГРАФ изисква двете диагонални точки на правоъгълника, които определят прозореца. Ако двете точки са в непосредствена близост (до 16 пиксела) чертежът се визуализира в чертожните си граници.

Сложна лупа

Функциите от менюто "Сложна лупа" се различават от функцията "Лупа" само по начина на задаване на правоъгълника от чертожното пространство, който да бъде визуализиран върху екрана.
  • Ляв ъгъл - въвежда се левия ъгъл на новия прозорец и мащабен коефициент (реално число);
  • Център - въвежда се центъра на новия прозорец и мащабен коефициент (реално число);
  • Десен ъгъл - въвежда се десния ъгъл на новия прозорец и мащабен коефициент (реално число);
  • Максимална лупа - автоматично определя текущия прозорец на базата на минималната и максимална координата в чертежа;
  • Предишна - визуализира се частта от чертежа, изобразена върху екрана или предишната лупа.

Лупа

Лупа


Движение на лупа (Pan)

Функцията "Движение на лупа" придвижва текущия прозорец така, че на екрана да се изобразят участъци от чертежа, които не са визуализирани в момента на екрана. Разстоянието и посоката на придвижването на лупата се указват чрез вектор.

Задаването на вектора на придвижване на прозореца върху чертожното пространство става след задаване на две точки. За разлика от командата "Лупа",тази функция не променя размерите на графичните обекти на екрана. Нейното използване е удобно за преминаване в части от чертежа, съседни една на друга.

Движение на лупа

Движение на лупаИзгледи

Функцията "Изгледи" позволява на оператора да се върне към някой от предишните наименувани прозорци, получени като резултат от действието на командата "Лупа" или "Движение на лупа". Изборът на прозореца става чрез неговото име,което му е присвоено с командата "Име на изглед".

Прозорецът с големина на чертожното пространство има името на чертежа и се наименува автоматично от системата в началото на работата върху чертежа. Диалогът с оператора е следния:
"Въведете име на прозореца"
Името на изгледа се избира от меню, съдържащо всички изгледи, дефинирани в чертежа.

Име на изглед

С помощта на функцията "Име на изглед" операторът може да присвои име на текущия прозорец и впоследствие по това име да се връща в този прозорец с помощта на командата "Изгледи". Диалогът е следният:
"Въведете име на прозореца"
Въвежда се име на прозореца, което има най-много 16 символа и се отнася към текущия изглед. The "save view" function saves the current view (window) under the specified name. You are prompted to enter the name of the view. The view name must be up to 16 characters.

Главен изглед

Функцията "Главен изглед" показва чертеж върху целия екран.

Образ

Функцията "Образ" позволява на оператора да избере някой файл с разширение JPG или BMP, който съдържа снимка(фотография). Снимката ще бъде показана върху екрана е областта на чертежа. Тя може да бъде разглеждана, а може и да послужи като подложка, върху която да се чертае векторното й копие.

Последен образ

С помощта на функцията "Име на изглед" операторът може да извика върху екрана последната снимка, която е разглеждал или използвал за подложка.

Образ и чертеж

Функцията "Образ и чертеж" изчертава чертежа върху последно извиканата снимка. Така може да се продължи пречртаването на снимката като се виждат линиите, които вече са изчертани върху снимката. Понеже тази функция ще се използва често при използване на снимка като подложка, то за по-голямо удобство тя може да се извиква и чрез едновременно натискане на кавишите Ctrl и R.

Слайд

Функцията "Слайд" позволява на оператора бързо да визуализира на екрана вече съхранени във файлове изгледи (снимки) на графичния дисплей. С нейна помощ може да се прегледат някои стари чертежи. Тази функция е полезна за бързи справки или за визуализация на чертежи с рекламни цели.

Диалогът е следния:
"Въведете име на файл"
Едновременно с това съобщение на екрана се визуализира меню,съдържащо имената на всички файлове от текущия каталог с разширение RST. Операторът има възможност да избере име от това меню или да смени каталога.

Следват двете съобщения:
"Начална точка на правоъгълника?"
"Въведете втора точка"
С тях системата изисква определяне на прозореца, в който да се визуализира файловия изглед. В отговор и на двете съобщения е необходимо да се въведат две точки. Ако двете точки съвпадат, файловият изглед се визуализира върху цялата чертожна област.

В резултат от изпълнението на функцията, на екрана се визуализира запомнения изглед на чертеж, но не се променя вътрешното описание на модела в паметта. Това е причината, поради която визуализираният файлов изглед не може да се редактира от системата. Препоръчва се след изпълнение на тази команда да се изпълни командата "Регенерация" за да се визуализира изображението на текущия чертеж.

Запомняне на слайд

Функцията "Запомняне на слайд" съхранява изображението на графичния дисплей във файл.

Диалогът с оператора е следния:
"Въведете име на файл".
Въвежда се име на файл от клавиатурата.

По премълчаване файлът с изображението на графичния дисплей се записва в текущия каталог. Ако операторът желае да запише файла в някой друг каталог, той трябва да измени съответното поле от стандартния диалогов прозорец за въвеждане на файлово име.

Регенерация

Функцията "Регенерация" изчертава повторно текущото изображение върху екрана. Необходимостта от нея е наложителна след изпълнението на команда "Слайд", а понякога и след функциите на редактиране и движение, когато на екрана има остатъци от изтрити графични обекти. Диалог с оператора не се провежда.

Координатни оси

Програмата МоноГРАФ дава възможност за визуализация на осите на координатната система, разграфени с чертички, разположени на една мерна единица една от друга. По този начин вие имате възможност за визуална представа за големината на действителните мерни единици. Избирайки командата "Координатни оси", операторът алтернативно може да ги включва и изключва. Функцията се изпълнява без провеждане на диалог.

Чертожни граници

Границите на чертожното пространство определят интервалите, в които трябва да се намират координатите на графичните обекти на чертежа. Обектите, намиращи се извън чертожните граници не се визуализират на екрана и не се изчертават на плотера. Тези граници се определят при започване на работа с нов чертеж. Понякога в процеса на създаване на чертежа възниква необходимост от тяхната промяна. В този случай изменението може да се направи с помощта на командата "Чертожни граници".

След избора на тази команда се провежда следния диалог:
"Ляв ъгъл на чертожната област?"
"Въведете втора точка"
И двете подканващи съобщения изискват въвеждане на данни от тип "Точка" и определят левият долен и десния горен ъгъл на чертожното пространство. Обикновено те се въвеждат от клавиатурата. В резултат на изпълнението на командата, чертежа се визуализира в новите чертожни граници.

Изменение на чертожните граници

Изменение на чертожните границиНаучете повече за основите на МоноГРАФ


Други програми