РесторантНТ. Програма за ресторанти

РесторантНТ меню

Начин на внедряване на програмата


Копиране на инсталационния пакет от Интернет

Копирайте инсталационния пакет на РесторантНТ от Интернет сайта на програмата в работна папка на вашия компютър. Копирането се извършва автоматично след кликване върху съответния линк от страницата "Копиране". Можете да копирате или файл RNT_INST.EXE, или файл RNT_INST.ZIP. Файлът ZIP се копира само, ако вашата антивирусна програма не позволява да се копират ЕХЕ файлове.

Инсталиране на програмата

Разархивирайте инсталационния пакет на програмата в работна папка. Ако сте копирали файла RNT_INST.EXE просто кликнете върху него два пъти и той ще се разархивира. Ако сте копирали RNT_INST.ZIP, ще се извика програмата ZIP и вие трябва да посочите работната папка, в която пакетът да се разархивира.

Разархивираният инсталационен пакет съдържа 10 файла, единият от които е SETUP.EXE. Това е инсталиращата програма, която като се кликне два пъти ще се активира. Следвайте инструкциите й като натискате бутона Next(Следващ). В резултат програмата РесторантНТ ще се инсталира в папка "Program files\RestoNT" и на екрана (работния плот) ще се появи иконата на програмата. Ако желаете инсталация в друга папка, посочете тази папка по време на инсталацията.

След инсталиране активирайте програмата като кликнете два пъти върху иконата й. На монитора ще се появи основния екран на програмата.

Данни за вашата фирма

Първата работа след инсталацията е да въведете данните за вашата фирма. Тези данни се използват при генериране на фактурите и другите изходни документи, както и при различните видове справки. Въвеждането им става чрез функция "Данни за фирмата" от менюто "Базови данни". Изборът на функцията показва върху екрана формата "Фирмени данни".

Като примерни данни в инсталационния пакет са въведени данните за Мултимедиа ООД. Заместете ги с данните за вашата фирма. Заместването става като посочите данната в списъка отляво и въвеждате нейната нова стойност в полето "Нова стойност на текущия ред". С клавиша Enter се потвърждава въведеното, замества се старата стойност с новата и се прехвърля маркировката в следващото поле.

Въвеждане на информация за стоките

Най-добре е записите с данните за всяка една стока да се въведат още при внедряването на системата. Записите на някои по-екзотични стоки могат да се въвеждат и по време на въвеждането на документа за тяхната доставка, но това би трябвало да е изключение, а не правило.

След избиране на функцията “Стоки”, РесторантНТ показва таблица с всички въведени стоки. С натиснето на бутона “Добави стока” под таблицата със стоките, РесторантНТ показва нова стокова форма с празни полета. След попълването на данните за стоката и натискане на бутона “ОК”, новата стока се включва в таблицата със стоките.

Изборът на дадена стока от списъка със стоки може да се използва и за изтриване или редакция на данните за дадената стока. За по-лесно изменение на данните на повече от една стока може да се използва и таблицата на стоките. Тя се получава като се натисне бутона “Таблица”. В талицата на стоките курсорът скача по редовете и колоните и може да се пише директно в полето показано от него.

Въвеждане на рецептите за съставните изделия

Рецептите описват начина, по който се създава нова стока на базата на съществуващи стоки наричани компоненти. Рецептата има име, класифицира се по раздели и съдържа компоненти с определени количества. Търсене, добавяне и изменение на рецептите се осъществява чрез функцията “Рецепти” от меню базови данни.

След избиране на функцията “Рецепти”, РесторантНТ показва таблица с всички въведени рецепти. От тази таблица може да се избере конкретна рецепта и да се прегледат всички данни за нея.

Изборът на рецепта предизвиква показване на форма с данните за рецептата. Показаната рецепта може да се изтрие, да се измени или да се разпечати.

Ако се натисне бутона “Добави рецепта” под таблицата със рецептите, РесторантНТ показва нова форма за рецепта с празни полета. След попълването на данните за рецептата и натискане на бутона “ОК”, новата рецепта се включва в таблицата със рецептите и в таблицата със стоките се пише директно в полето показано от него.

Класификатор на стоките и меню на заведението

РесторантНТ дава възможност стоките да се класифицират с класификатор на три нива. За всяка стока се определя към кой раздел, група или подгрупа от класификатора принадлежи. При търсене или справки може да се наложи ограничение върху стоките да принадлежат точно към определен раздел, група или подгрупа.

Структурата на класификатора на стоките се определя от функцията “Класификатор на стоки”. Чрез нея могат да се добавят, изменят или изтриват раздели, групи и подгрупи. Възможно е и правене на разпечатка на целия класификатор.

На базата на класификатора на стоките се прави менюто на заведението. В менюто влизат само раздели, групи и подгрупи, в които са включени стоки. Една стока или съставно изделие може да бъде класифицирана с класификатора, но да не бъде включена в менюто на заведението, т.е. да не се предлага на клиентите. Коя стока, раздел, група или подгрупа ще влязат в менюто се определя от потребителя на програмата чрез функцията “Меню на заведението”.

Въвеждане на информация за контрагентите

Данните за доставчици и клиенти могат да се въведат предварително или по време на попълването на документите за доставки и продажби. Търсене, добавяне и изменение на данните за партньорите се осъществява чрез функцията “Партньори” от меню "Базови данни". Принципите на работа на работа с формите за търсене, показване и добавяне на фирми са аналогични на тези при съответните форми за стоки.

Данните за материално отговорните лица(МОЛ) от фирмите доставчици и клиенти могат да се въведат предварително или по време на попълването на документите за доставки и продажби. Те се свързват със съответните фирми и след избора на контрагента в полето на МОЛ се показват само имената на служителите от избраната фирма. Търсене, добавяне и изменение на данните за лицата партньори се осъществява чрез функцията “Лица” от меню "Базови данни".

Касов апарат и фискален принтер

Програмата РесторантНТ печати автоматично касови бележки на касов апарат или фискален принтер. За това е необходимо да се включи флага "Издаване касов бон при продажба" от страничката "Касов апарат" в настройките на параметрите на системата. Пак там трябва да се избере вида на касовия апарат(Cashfile/FPrint) и папката, в която да се записват файловете с касовите бележки.

Връзката с касовия апарат или фискалния принтер се осъществява чрез програмата на Датекс "FPrint Win 3.1". Тя трябва да е инсталирана и настроена на резидентен режим на работа. Този режим позволява да се изпълняват продажби чрез копиране на файла с текущата продажба в избрана папка(директория). Тази папка трябва да е същата както и настроената в параметрите на програмата РесторантНТ.

Файловете, които РесторантНТ копира в папката за връзка с програмата "FPrint" са с разширение TMP. Затова и полето с параметъра "Изпълним файл" на програмата "FPrint" трябва да бъде попълнено с "*.TMP".

Последната версия на програмата "FPrint Win 3.1" може да се вземе от придружаващото CD на касовия апарат/фискален принтер или да се копира от сайта на Датекс на адрес: http://datecs.bg/products.php?cat=8

Начин на работа с програмата

След приключване на подготвителните функции по внедряване, програмата е готова за ежедневна работа. Основно тя се състои във въвеждане на документи, които да отразяват движението на стоките и извеждание на необходимите справки за тях.


Свързани програми