Сайтове Фирми Обекти Стоки Лица Събития
 
    Основни принципи и проблеми в счетоводството

ЕкспертНТ - Счетоводна програма

Счетоводната програма ЕкспертНТ е професионален програмен продукт, който обхваща всички области на счетоводната дейност. Сметкоплан с неограничена аналитичност в ширина и дъбочина. В състояние да води на отчет десетки хиляди номенклатури.

Въвеждане, търсене, преглед и изменение на счетоводни документи. Контировка по предварително приготвени шаблони. Разнообразни хронологични описи и справки за счетоводните записи.

Автоматично генериране на файловете за ДДС дискетата и разпечатване необходимите ДДС дневници и декларации.

Амортизационни планове, данъчен и счетоводен амортизационнен план. Амортизационни операции. Инвентарна книга.

Месечни и годишни оборотни ведомости и главни книги. Баланс, отчет на приходите и разходите, отчет на паричните потоци. Разнообразни аналитични справки по подсметки и партиди.

Запомни в моя колекция

 


Индивидуален сметкоплан в ЕкспертНТ

В Националния сметкоплан сметките са подредени в раздели и групи. В него са включени синтетични сметки, отразяващи информацията за състоянието и измененията на активите и пасивите на предприятието.

В зависимост от потребностите от диференцирана информация за анализ и оперативно управление към синтетичните сметки се водят аналитични. Наименованието и съдържанието на аналитичните сметки се определят в съответствие с утвърдените международни и национални счетоводни стандарти, класификатори и номенклатури.

Предприятията разработват свой индивидуален сметкоплан на базата на Националния сметкоплан, като отчитат специфичните структури и дейности и възприетата организация на счетоводството си.

Изготвянето на индивидуалния сметкоплан е едно от първите и най-важните задачи на всяко счетоводство. В зависимост от това до колко успешно ще бъде изготвен индивидуалният сметкоплан,той ще дава възможност на счетоводителя удобно и бързо да получава необходимата счетоводна информация, от което зависи в значителна степен ефективността от функционирането на съответната счетоводна система.

Запомни в моя колекция

 


Счетоводни записи

Счетоводните записи отразяват въвеждането и контирането на счетоводните документи. По правило те се правят от счетоводител или от компютърен оператор, който е запознат с основните изисквания към извършваните от него дейности.

Счетоводните записи трябва да отговарят на изискванията на Закона за счетоводството, Националния сметкоплан и на други нормативни положения, свързани с осчетоводяването на стопанските и финансовите операции.

Счетоводният запис се извършва върху базов екран, който наподобява първичен счетоводен документ.

Базовият екран е разделен на три части:
• Описание на документа
• Описание на счетоводната операция
• Описание на счетоводните сметки(контировка)

Запомни в моя колекция

 


Счетоводни записи с ДДС

Използва се базовия екран счетоводен запис, който е унифициран за счетоводни записи на всички първични счетоводни документи. Екранът позволява въвеждането на информация за съответния документ, използван за отчитането на сделките по смисъла на Закона за ДДС. Той е съобразен с реквизитите на документите, регламентирани в закона.

Най-напред се определя дали сделката е покупка или продажба.Това определя дали документа ще отиде в дненика на покупките или в дневника на продажбите.

В зависимост от това дали сделката е покупка или продажба, менюто за избор "Вид на сделката" съдържа съответната група сделки - "Вид сделка при покупки", "Вид сделка при продажби". Изборът на вида сделка определя колоната от дненика на покупките или дневника на продажбите, в която ще отидат стойностите на данъчната основа и ДДС.

Типът на документите се избира от меню, което се появява на екрана при условие, че е осветено полето "Вид документ". Менюто съдържа различни възможни видове първични документи, които нямат пряко отношение към ДДС. Избира се съответния тип на документа, използван за осчетоводяване на съответната сделка, отнасяща се до ДДС.

Запомни в моя колекция

 


Амортизации и амортизационен план

Амортизация е пренасяната част от стойността на актива в разходите за дейността през срока на практическото му използване. Амортизации се начисляват на дълготрайните материални и нематериални активи с изключение на земите и горите, паметниците на културата, както и на тези, които са напълно амортизирани.

Предприятието самостоятелно определя и ръководи амортизационната си политика в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Националния сметкоплан и Националния счетоводен стандарт No 4.

Могат да се прилагат различни методи на амортизиране като в годишния отчет се посочва избрания. Основните методи са линеен и нелинеен. Прилагането на нелинеен метод има няколко разновидности: сума на числата, по отработка, константно-дегресивен.

Запомни в моя колекция

 

Google реклами
 
 
Избрани стоки Избрани фирми Избрани обекти