ЕкспертНТ Училище. Счетоводна програма за училища

ЕкспертНТ Училище меню

    Характеристики на програмата

  • Счетоводната програма за училища и детски градини ЕкспертНТ Училище е специализирана версия на счетоводната програма ЕкспертНТ. Тя е подходяща за училищни счетоводства, работещи с делегирани бюджети. В нея е включен специализиран сметкоплан за бюджетни предприятия и са добавени справките за касовото изпълнение на бюджета и за набраните бюджетни приходи и разходи по параграфи.

  • Сметкопланът е с подходящо развита аналитичност на нормативно зададените синтетични сметки. Позволява счетоводна отчетност с обвързаност на сметки и параграфи от ЕБК. Сметкопланът позволява аналитично водене на материалните запаси, стоки и услуги от учебно производство. Позволява и аналитична отчетност на получените и изразходвани средства по ОП "Развитие на човешките ресурси".

  • Счетоводните записи се правят без автоматично приключване на сметките от 60-та група. Включени са разнообразни хронологични описи и справки за тях.

  • Програмата попълва автоматично Ексел файла FOR15B.xls за касовото изпълнение на бюджета в съответствие с определената от Министерството на финансите форма.

  • ЕкспертНТ Училище прави месечни и годишни оборотни ведомости и главни книги, а също така и разнообразни аналитични справки.

  • Има възможност за архивиране на потребителските даннови файлове и получените архиви да се използват за възстановяване на предишно състояние на базата данни или за пренасянето й на други компютри.

  • ЕкспертНТ Училище осчетоводява автоматично разчетите за заплати, данъци и осигуровки получени от програмата ЗаплатиНТ.

  • ЕкспертНТ Училище заедно с ЕкспертНТ Бюджет е основа на продукта ГлобалНТ Община, който обобщава данните от всички счетоводства на общината.


При проявен интерес - натиснете долния бутон за да изпратите имейл за въпроси и допълнителна информация

Свързани програми