ЕкспертНТ Училище. Счетоводна програма за училища

ЕкспертНТ Училище меню

    Често задавани въпроси

 • Какво е автоматично осчетоводяване и вид документ "Автоматично приключване"?

  Счетоводните операции получени в резултат на приключването са автоматични операции, които се записват в папка "Приключване" и имат вид документ "Автоматично приключване". Те се групират в три счетоводни статии:
  • Изчисляване на амортизационни отчисления
  • Приключване на сметки 4531 и 4532
  • Изчисляване на начални салда за следващ месец

 • Защо Месечна оборотна ведомост със зададена "дата от=01/01/2009" и "дата до=31/12/2009" не се равнява с годишна оборотна ведомост с начало м.януари и край м.декември?

  Месечна оборотна ведомост е "месечна", защото оперира само върху данните осчетоводени в съответния месец. Това понякога може да предизвика объркване, защото в месеца може да има и осчетоводени документи от друг месец. Затова най-напред беше забранено да се осчетоводяват в активния месец документи, които са издадени в друг месец, но опитни счетоводители обърнаха внимание, че това е неправилно.

  Сега при записване на документ с дата от друг месец, ЕкспертНТ само предупреждава. За да няма убъркване, ако при задаване на периода не се изменя дата по премълчаване (01-31 от активния месец) в МОВ се включват всички документи независимо от датата им на издаване, . Ако обаче изрично се укаже друг период, датата на издаване започва да играе, но само върху документите от активния месец(за МОВ). Така в случай, че има документи с дата на издаване от предишен месец, то те отиват като начални салда за месеца, а всички от текущия месец си остават в оборотите.

 • Понякога при печат на аналитична оборотна ведомост, за някои аналитични сметки, със среднопретеглена цена се получава несъответствие между аналитично и синтетично ниво с една или няколко стотинки.

  Причината е в липса на достатачна точност при изчисление на средно претеглената цена. Увеличете точността на показателя ЦЕНА и направете реорганизация.

 • При "Търсене на счетоводен запис", F1 за контрагент не предлага списък за избор. Същото се получава и с "Вид сделка".

  F1 показва списък за избор само след като се определи дали сделката е покупка или продажба. Иначе ЕкспертНТ не знае коя таблица да покаже - ИЗПЪЛНИТЕЛИ или ПОЛУЧАТЕЛИ.

 • Аналитична оборотна ведомост - искам да си изкарам само на 1 сметка с нейните подсметки, а не на целия сметкоплан.

  При задаване на параметрите за печат на аналитична оборотна ведомост, в полето "Синтетична сметка(празно за всички)"се пише номера на желаната сметка, напр. 455 Същото важи и за Подробна АОВ, но не и за месечна оборотна ведомост и месечна главна книга.

 • Защо понякога колоните на справките излизат разместени?

  Колоните на справките излизат разместени, защото на компютъра не е инсталиран шрифта по премълчаване Courier CYR. Има го в папката, в която е инсталирана програмата. Друг начин да се реши проблема е да се избере друг шрифт по премълчаване. Това става, когато справката е на екрана и се избере подходящ шрифт(например Lucida Console) и се натисне бутона с принтера и буквата А.

 • Защо в справката за касово изпълнение на бюджета не е попълнено полето за плана на параграфите по 318 дейност, въпреки че планът е зададен във функция "План за разходите".

  Това е така, защото кодът на полето в таблицата "План бюд.разходи" не е написан точно по правилата. Например "ДМС и други възнаграждения" има код "Д318-01-09" вместо "Д3-01-09". Структурата на кода на разхода е структуриран и е от типа: Д117-01-01,
  където Д означава държавна дейност,
  117 - код на дейността,
  01-01 - разходния параграф.

  Когато се дефинира нов разход, трябва да се спазва указаната структура. Така чрез функцията "План на разходите" могат да се въвеждат планираните суми и те да излизат в касовото изпълнение на бюджета.

 • Открихме компютърен вирус, който е нанесал поражения и програмата не работи. Какво да правим?

  Ако има вирус, компютърът трябва да се изчисти от системен програмист, който има антивирусна програма. След това трябва да се види какви поражения е нанесъл вируса. Може да е изтрил програмата. В този случай трябва да се копира нова програма. Може да се наложи да се направи нова инсталация и след това да се възстановят данните от архивите по месеци.

  Отговори на ваши въпроси
  Задай въпрос, добави коментар >>> Отвори формата за текст    


Свързани програми