ЕкспертНТ Училище. Универсална счетоводна програма

ЕкспертНТ Училище меню

Получаване и усвояване на средства от НФ чрез трансфер по банкова сметка

 • Как се отчитат получените трансфери от Националните фондове в отчетите за касовото изпълнение на бюджета?

  Средствата, които училищата получават за изпълнение на дейностите по проект "Успех" например са за сметка на финансиране по ОП РЧР. Същите постъпват по бюджетните сметки на училищата като извънбюджетни трансфери и следва да се посочват в отчетите за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове.

  Понеже счетоводните операции се правят огледално в сметки 5013(Текущи банкови сметки в левове) и 4682(4)(Разчети за приходи и разходи за извънбюджетни фондове и сметки) по съответните параграфи(§ 88-03(+/-)), то в сметкоплана на ЕкспертНТ Училище е добавена следната аналитичност към сметка 4682(еднаква с тази на сметка 5013):

  Сметка 4682 - Еднаква аналитичност с тази на сметка 5013
  Сметка Пълно име Тип
  4682 + ...  Разчети за приходи и разходи за извънбюд.фондове и сметки Активно-пасивна
  4682.1  Приходи в лева Аналитична
  Показател 1  ВИД ПРИХОДИ ПО ПАРАГРАФИ Таблица с параграфи
  Показател 2  СТОЙНОСТ Салдо на параграф
  4682.2  Разходи в лева Аналитична
  Показател 1  ВИД БЮДЖЕТНА ДЕЙНОСТ Таблица с дейностите
  Показател 2  ВИД РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ Таблица с параграфи
  Показател 3  ОБЕКТ НА РАЗХОДА Таблица с обекти
  Показател 4  СТОЙНОСТ Салдо на обект

  Ако финансирането на проекта е във валута, например Евро, тогава думата "лева" в името на посметките се заменя с "евро", а показателят "СТОЙНОСТ" се заменя с два нови показателя "КОЛИЧЕСТВО" и "ЦЕНА", така като е в сметка 5014. При контировка в показателя "КОЛИЧЕСТВО" се въвежда количеството на валутата, а в показателя "ЦЕНА" - текущия й курс.

  Показателят "ОБЕКТ" се включва при необходимост да се следят разходите и по клубове. Клубовете се въвеждат в кодова таблица "Обекти", която може да има следните елементи:

  Елементи от кодова таблица "Обекти"
  Млад еколог
  Аеробика
  Уеб дизайн
  Краезнание
  Обичаи и традиции
  Европейска кухня
  Стенография и бързопис
  Пътешественик


  Показателят "ОБЕКТ" се включва и съответните транзитни разходни сметки. Например 6011 ще изглежда така:

  Сметка 6011
  Сметка Пълно име Тип
  6011 + ...  РАЗХОДИ ЗА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ Активна
  Показател 1  ОБЕКТ НА РАЗХОДА Таблица с обекти
  Показател 2  СТОЙНОСТ Оборот на обект


  За да се включат приходните и разходните параграфи от сметка 4682 в справката за касово изпълнение на бюджета, тази сметка трябва да се включи в списъка на сметки, участващи в справката. Ако е необходимо да се включат и други сметки, които имат аналитичност с параграфите, това се прави като се натисне бутона отбелязан с червено на формата показана по-долу.

  Касово изпълнение на бюджета


Свързани програми