МагазинНТ. Програма за магазин

МагазинНТ меню

    Основни функции на програмата


Поддържане на базовите данни

Функциите за подържане на базовите данни записват, търсят, показват, редактират и печатат данните на следните таблици:
 • Стоки
 • Класификатор на стоките
 • Рецепти - съставни стоки и съставните елементи
 • Партньори (фирми доставчици и клиенти)
 • Лица - служители на фирмите партньори
 • Номенклатури - използваните номенклатури групирани в кодови таблици.
 • Данни за фирмата потребител – параметри, адреси, настойки, банки и т.н.
 • Служители – лицата, работещи с програмата и материално отговорните лица.

Складови операции
 • Доставка на стоки
 • Изписване на стоки
 • Прехвърляне на стоки

Ценообразуване
 • формира цени на едро и дребно на базата на средната и доставната цена на избрана група стоки;

Фактуриране
 • Издава фактури на извършените продажби;

Ревизии
 • Ревизира количествата на базата на избрана група стоки;

Справки
 • Оборотна ведомост – дава информация за началния остатък, приходите, разходите и крайния остатък на избраната група стоки;
 • Подробна оборотна ведомост – дава информация за документите, които са формирали приходите, разходите и крайния остатък на избраната група стоки;
 • Наличности – дава информация за наличностите към дадена дата на избраната група стоки;
 • Заприходяване - дава информация за документите, които са формирали приходите на избраната група стоки;
 • Изписване - дава информация за документите, които са формирали разходите на избраната група стоки;

Архивиране
 • Архивиране на базата данни на текущия месец.
 • Възстановяване на базата данни от избран архив.
 • Избор на текуща година
 • Откриване на нова година
 • Статус на базата данни

Свързани програми