СкладНТ. Универсална складова програма

СкладНТ меню

    Характеристики на програмата СкладНТ

СкладНТ отразява наличностите, движението и преобразуването на стоките и съответните им документи от доставчиците до крайните клиенти. Функциите и данните, с които СкладНТ оперира са следните:

 • Базови данни за стоки, рецепти(структура на стоките), класификатор на стоките.
 • Номенклатура от доставчици, клиенти и служители.
 • Изписване и заприходяване на стоки.
 • Прехвърляне на стоки от склад в склад.
 • Преглед, корекции и изтриване на записите по отделните операции.
 • Ценообразуване, фактуриране, ревизии.
 • Справки за налчности и обороти на стоките.
 • Архивиране на базата данни.
 • Зареждане на данни за стоките от текстови, Ексел и DBF файлове.
 • Автоматично осчетоводяване от счетоводната програма ЕкспертНТ.

 • Чрез модула "Интернет поръчки / доставки" oсигурява Интернет връзка с базата данни за клиенти и доставчици на фирмата. Възможност за поръчка на стоки по Интернет и отразяване на доставката посредством таблет или смартфон с издаване на фактура на мястото на доставката. Интернет следене на продажбите чрез отдалечени справки.

 • Автоматично регистриране на стоките в базата данни на Интернет портала ХиперИНФО България. Чрез него клиентите могат да поръчат по Интернет от регистрираните стоки, а СкладНТ автоматично да получи и обработи поръчките. Така двете системи реализират ефективно Интернет магазин за своите потребители.

 • Чрез модула СкладGSM oсигурява мобилна GSM връзка с базата данни за клиенти или търговски пътници на фирмата. Възможност за поръчка на стоки по GSM.


    Характеристики на програмата "СкладРБ Клуб"

СкладРБ Клуб е разширена версия, която освен всички функции и възможности на СкладНТ осъществява и Интернет комуникацията с доставчите и клиентите чрез е-магазина на Ресурсбук България и чрез имейл кореспонденция.

Конкретно "СкладРБ Клуб" има следните възможности:

 • Формира ценоразпис за продажбите и го публикува в е-магазина на Ресурсбук.
 • Прави проверка за наличието на клиентски поръчки в Ресурсбук и ги прехвърля в локалната си база данни.
 • Изпълнава получените от Ресурсбук поръчки и уведомява чрез имейл клиентите си с приложен подходящ документ.
 • Създава и изпраща на регистрирани клиенти промоционални брошури.
 • Осъществява имейл маркетинг с типови съобщения и реакция по индивидуална пътека от действия, съобразно нуждите на конкретните клиенти.
 • Генерира фактурите в PDF формат и ги изпраща автоматично на клиентите с имейл като приложен файл.


При проявен интерес - натиснете долния бутон за да изпратите имейл за въпроси и допълнителна информация