СкладНТ. Универсална складова програма

СкладНТ меню

    Характеристики на програмата СкладНТ

СкладНТ отразява наличностите, движението и преобразуването на стоките и съответните им документи от доставчиците до крайните клиенти. Функциите и данните, с които СкладНТ оперира са следните:

 • Базови данни за стоки, рецепти(структура на стоките), класификатор на стоките.
 • Номенклатура от доставчици, клиенти и служители.
 • Изписване и заприходяване на стоки.
 • Прехвърляне на стоки от склад в склад.
 • Преглед, корекции и изтриване на записите по отделните операции.
 • Ценообразуване, фактуриране, ревизии.
 • Справки за налчности и обороти на стоките.
 • Архивиране на базата данни.
 • Зареждане на данни за стоките от текстови, Ексел и DBF файлове.
 • Автоматично осчетоводяване от счетоводната програма ЕкспертНТ.

    Характеристики на програмата СкладИН18 (СУПТО)

СкладИН18 е разширена версия на програмата СкладНТ, в която е включен и модул за управление на продажби в търговски обект.

СкладИН18 отговаря на всички изисквания на Наредба No 18 за Софтуер за управление на продажбите в търговски обект(СУПТО), по-важните които са следните:

 • Осигурява онлайн свързаност с фискално устройство(ФУ) и блокира операциите по откриване и приключване на продажба в случаите, когато статусът на ФУ не позволява издаване на фискален бон(ФБ).

 • При въвеждане на информация за продажба СкладИН18 генерира уникален номер на продажбата(УНП), който се формира по следния начин: Индивидуален номер на ФУ – Код на оператор – Пореден номер на продажбата

 • При анулиране (пълно или частично) на открита, но неприключена продажба СкладИН18 съхранява в базата данни пълна информация за анулираната продажба

 • СкладИН18 няма вградена функционалност за изтриване на записи за продажба в базата данни, но позволява сторниране на приключени продажби, като задължително съхранява сторнираните данни.

 • СкладИН18 осигурява еднозначна автентикация на операторите при работа с него и поддържа информация за изпълнените от тях действия

 • СкладИН18 осигурява създаване и поддържане на архив, както и достъп до архивните данни през потребителски интерфейс.

 • СкладИН18 осигурява визуализация и експорт на данни от базата данни в табличен вид с файлов формат XLS и CSV.

 • СкладИН18 има конфигуриран „одиторски профил“ по аналог с администраторския профил, но с права само за четене. Одиторският профил предоставя достъп до функционалността на софтуера.


Характеристики на програмата "СкладРБ Клуб"

СкладРБ Клуб е разширена хибридна Интернет версия на СкладНТ. В него освен всички функции и възможности на СкладНТ са включени допълнителни Интернет модули, които дават възможност на:

 • Клиентите да правят поръчки по Интернет за стоки, които се предлагат от склада.
 • Служителите да актуализират дистанционно базата данни на СкладРБ.
 • Ръководителите да гледат в онлайн режим справки за резултатите от дейността на отдалечените поделения.
Освен това в СкладРБ Клуб са вградени Интернет функции, които:
 • Обобщават данните от продажбите на отдалечените поделения в централния офис
 • Автоматично регистрират стоки за продажба в Интернет магазина на Ресурсбук
 • Автоматично получават поръчки от Ресурсбук и ги записват в локалната база данни
 • Изпълняват поръчките и отразяват доставката дистанционно от мястото на изпълнение


При проявен интерес - натиснете долния бутон за да изпратите имейл за въпроси и допълнителна информация