СкладРБ. Универсална складова програма

СкладНТ меню

Начин на работа с програмата СкладРБ


След приключване на подготвителните функции по внедряване, програмата е готова за ежедневна работа. Основно тя се състои във въвеждане на документи, които да отразяват движението на стоките и извеждание на необходимите справки за тях.

Въвеждане на информация за стоките

Освен традиционния ръчен начин за въвеждане на информация за продаваните стоки, СкладРБ позволява и автоматичен начин на зареждане на данните от Интернет. Това се прави благодарение на вградения в програмата Интернет браузер, чрез който може да се влезе, в който и да е сайт и да се прекопират от него снимки и описания на стоките.

Описанията могат да се редактират и допълват и след това да се публикуват автоматично в Интернет магазина на Ресурсбук. В профила на продаваните артикули освен предлаганата цена могат да се включат избрани снимки и линкове към страници, които дават по-подробна информация за стоките.

Въвеждане на контрагенти и лица за контакти

Данните за доставчици и клиенти могат да се въведат предварително или по време на попълването на документите за доставки и продажби. СкладРБ позволява и онлайн избор на котрагент от регистрираните в базата данни на Ресурсбук. Изборът може да се направи и след филтриране на предложения по Интернет списък. Данните на избрания контрагент се записват в локаната база на програмата и веднага се отразяват във въвеждания документ.

По същия начин и данните за материално отговорните лица(МОЛ) от фирмите доставчици и клиенти могат да се изберат от локалната база данни или от онлайн достъпните регистрирани лица в Ресурсбук. След избора лицата се записват в локалната база и се свързват със съответната фирма като лица за контакти.

Публикуване на стоките в Интернет магазина на Ресурсбук

Описанията на стоките в локалната база данни съдържат всички необходими атрибути за включване в Интернет магазина на Ресурсбук. В профила на продаваните по Интернет артикули се публикуват текстови описания, снимки и линкове към страници,които дават по-подробна информация за стоките.

Самото публикуване се осъществява като автоматично се попълва страницата за добавяне на стока с изисваните атрибути. С натискане на бутона "Добави", информацията се записва в базата данни на Ресурсбук и става достъпна за разглеждане и поръчка от посетителите на Интернет магазина.

Получаване на поръчки от Ресурсбук магазина

Посетителите на Ресурсбук могат да ги видят стоките, с които вашата фирма търгува и да ги поръчат за доставка. Чрез СкладРБ вие имате възможност да проверите наличието на поръчки и да ги запишете като поръчки в локалната база данни на СкладРБ. От там се използва технологията за изписване и доставка на СкладРБ.

Проверката и прехвърлянето на поръчки от Ресурсбук става чрез функцията на СкладРБ "Интернет поръчки". Изборът на тази функция извиква вграден Интернет браузер(ИБ), който комуникира с Ресурсбук.

Първата страница, която се показва в ИБ е Логин страницата на Ресурсбук. Операторът въвежда Е-мейл и паролата си и ако е регистриран в Ресурсбук, се показва неговият личен картон. В картона на оператора са записани и направените поръчки, за които той е доставчик.

Преди да се запише поръчката, операторът може да изпрати уточняващ въпрос към поръчителя. Ресурсбук България ще запише зададения въпрос на поръчителя и той ще получи възможност да отговори. Така на няколко итерации всички подробности по поръчката могат да бъдат изяснени и операторът може да потвърди поръчката. Има възможност и поръчката да бъде разпечатана на локалния принтер.

Операторът може да избере една от поръчките и да я види на екрана като Интернет страница. Натискането на бутона "Запиши поръчката в СкладРБ" кара програмата да анализира текста на поръчката и да я запише в таблицата с поръчките на СкладРБ.

След това може да се запишат и евентуалните други поръчки направени в Ресурсбук България. Записаните поръчки подлежат на обработка по стандартната процедура на СкладРБ за доставка на стоки на клиентите поръчали стоките.

Обработка на поръчките и изписване на стоките

В СкладРБ поръчки се правят по Интернет(чрез Ресурсбук) или локално от документ за поръчка. И в двата случая поръчките могат да се пазпечатат и да се пуснат за изпълнение.

Преди изпълнението, поръчката генерира документ "Складова разписка" за изписване на стоките. Със записването на този документ, СкладРБ изписва поръчните стоки от склада.

Доставка на клиентите и документиране на доставката

Доставката на клиент се прави от доставчик(шофьор) на място. Доставчикът се идентифицира с име и парола и избира от показания списък обекта, в който се намира. Доставката може да се направи от нула, а може и да се използва съответна поръчка.

Поръчката, която се използва за основа на доставката може да бъде последната, а може да бъде и произволно избрана от списък на предишни поръчки за текущия обект.

Доставките могат да се преглеждат, избират и редактират преди приключване. След приключване на доставката, тя се записва в базата данни на СкладРБ. На нейна основа може да се издаде и разпечати на мястото на обекта и съответен документ(фактура или стокова разписка).