ЗаплатиНТ. Програма за личен състав и работна заплата

ЗаплатиНТ меню

Начин на внедряване на програмата


Копиране на инсталационния пакет от Интернет

Копирайте инсталационния пакет на ЗаплатиНТ от Интернет сайта на програмата в работна папка на вашия компютър. Копирането се извършва автоматично след кликване върху съответния линк от страницата "Копиране". Файлът, който се копира е ZNT64Inst.ZIP.

Инсталиране на програмата

Разархивирайте инсталационния пакет на програмата в работна папка. Кликнете върху файла ZNT64Inst.ZIP два пъти и ще се извика програмата ZIP. Посочете работната папка, в която пакетът да се разархивира.

Разархивираният инсталационен пакет съдържа 10 файла, единият от които е SETUP.EXE. Това е инсталиращата програма, която като се кликне два пъти ще се активира. Следвайте инструкциите й като натискате бутона Next(Следващ). В резултат програмата ЗаплатиНТ ще се инсталира в папка "Program files\ZaplatiNT" и на екрана (работния плот) ще се появи иконата на програмата. Ако желаете инсталация в друга папка, посочете тази папка по време на инсталацията.

След инсталиране активирайте програмата като кликнете два пъти върху иконата й. На монитора ще се появи основния екран на програмата.

Данни за вашата фирма

Първата работа след инсталацията е да въведете данните за вашата фирма. Тези данни се използват при генериране на ведомостите, декларации 1 и 6, платежните нареждания за различните видове плащания и другите справки. Въвеждането им става чрез функция "Данни за фирмата" от менюто "Подготовка". Изборът на функцията показва върху екрана формата "Фирмени данни".

Като примерни данни в инсталационния пакет са въведени данните за Мултимедиа ООД. Заместете ги с данните за вашата фирма. Заместването става като посочите данната в списъка отляво и въвеждате нейната нова стойност в полето "Нова стойност на текущия ред". С клавиша Enter се потвърждава въведеното, замества се старата стйност с новата и се прехвърля маркировката в следващото поле.

Данните от страниците "Фирмени адреси", "Фирмени настройки", "Фирмени банки" и "Банка на НАП" се въвеждат като се постави курсора в полета, написва се стойността и се натиска клавиша "Enter".

Въвеждане на трудовите договори на служителите

Най-добре е да се започне с въвеждането на трудовите договори. Данните, коите се въвеждат в тях се прехвърлят автоматично и в картоните на служителите. След това, ако е необходимо да се въвеждат някои данни, които не се попълват в трудовия договор, то те се въвеждат чрез функцията "Картон на служителя". Пак с тази функция се въвеждат и данните за служителите, които възникват в процеса на експлоатация на системата, като отпуски, болнични и т.н.

Актуализиране на нормативните параметри

ЗаплатиНТ се разпространява с актуалните нормативни параметри, определящи социалните и здравни осигуровки, ДОД и други. В началото на годината и всеки път, когато възникне такава необходимост, ние побликуваме на Интернет страницата на ЗаплатиНТ актуализираните нормативни параметри. Публикацията е във вид на архивен файл разбираем от програмата. Копирайте този файл на вашия компютър и възстановете само нормативните данни във съответния месец.
Свързани програми