ЗаплатиНТ. Програма за личен състав и работна заплата

ЗаплатиНТ меню

    Дневник на промените

 • Версия 27 февруари 2020 г.

  Актуализирана е функцията "Справка по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения: съобразно корекциите на програмата на НАП. Добавени са и записи за напусналите служители през годината с по-малко даннии във файл Spr73_6.xml за тях.

  Добавена е и функция за автоматично преобразуване на имената на служителите в главни букви(ако се налага).

  Ако грешка дължаща се на закръгления при изчисляване на годишният доход трябва да пуснете функцията "ДОД за годината" от меню "Справки"(Запис във ведомостта), което ще добави или премахне стотинките разлика в изплатения и дължимия данък.Тази разлика се записва във ведомостта за месец декември(или ноември) и това позволява да се избегне разлика между Декларация 1 и справката за доходите.

  За да копирате актуализацията от 27 февруари 2020 г. на вече инсталирана програма(ZIP файл) натиснете тук.

 • Версия 27 януари 2020 г.

  Публикувана е нова версия на ЗаплатиНТ, в която има нова функция "Справка по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения. Функцията създава файл Spr73_6.xml във формат зададен от НАП. Файлът се записва в папката на програмата. Съдържанието на файла се показва на екрана и може да се разпечати. Файлът се изпраща на НАП по Интернет с електронен подпис.


 • Версия 30 май 2019 г.

  Публикувана е нова версия на програмата ЗаплатиНТ с актуализация на полетата от файла за Уведомление по чл.62, ал.5 от КТ(UTD62_2019.txt) от 1 март 2019 г.


 • Версия 5 март 2019 г.

  Публикувана е нова версия на програмата ЗаплатиНТ с актуализация на полетата от файла на Декларация 1(EMPL2019.TXT) за 2019 г.

  1. Добавено е ново поле "16.5 Дни в неплатен отпуск, зачетени за осигурителен стаж".

  2. Премахнати са полетата
  "32 Лични вноски за доброволно пенсионно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица" и

  "33 Лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки "Живот и рента" и застраховки "Живот", свързани с инвестиционен фонд".

  3. Премахнат е код вид осигурен 21 - за лица, работещи по допълнителен трудов договор, за които осигурителните вноски при основния работодател са внесени върху максималния осигурителен доход

 • Версия 21 юни 2018 г.

  Публикувана е нова версия на програмата ЗаплатиНТ с нов формат на интерфейсния файл за автоматично осчетоводяване от ЕкспертНТ.

 • Версия 2 февруари 2018 г.

  Публикувана е нова версия на програмата ЗаплатиНТ с актуализация на процентите за социални осигуровки и на почивните дни през 2018 г.

 • Версия 9 май 2017 г.

  Публикувана е нова версия на програмата ЗаплатиНТ съобразена с формат 2017 на входните файлове с данни от Уведомление по чл. 62, ал.4 от Кодекса на труда.

 • Версия 3 февруари 2017 г.

  Публикувана е нова версия на програмата ЗаплатиНТ съобразена с формат 2017 на Декларация 1.

 • Версия 17 юни 2016 г.

  Направена е нова версия на тримесечната статистическа справка "Отчет за заетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд".

 • Версия 12 януари 2016 г.

  Добавена е възможност за намаляване сумата от годишните данъчни основи в зависимост от броя на децата и на децата с увреждания за 2015 г. Сумата за намаление се попълва в картона на родителя, страница "Начисления", перо "Данъчно облекчение за деца". Въведената сума се появява в колоната "Нормативно признати разходи" на ведомостта за заплати.

 • Версия 11 януари 2015

  1. Нова версия на Декларация 1 и попълване на файл EMPL2015.TXT, съгласно измененията и допълненията в Наредба № Н-8 в сила от 01.01.2015.

  2. Актуализация на параметрите за почивните и отработваните дни през 2015 г. Актуализация на параметрите за мин.работна заплата и максималния осигурителен додод.

 • Версия 12 октомври 2014

  1. Добавен е втори начин за въвеждане на начисления. Освен директното въвеждане на начисленията във ведомостта е добавена страница в досиетата на служителите, чрез която може да се избере вида на начислението и да се въведе неговия времеви интервал, брой дни/часове и стойност. Тези данни се използват при създаването на ведомостта.

  2. Добавена е възможност за "Почасово заплащане". В досиетата на служителите се въвеждат броя на отработените часове и часовата ставка на дадения служител. При създаване на ведомостта, получената стойност се добавя към основната заплата на служителя, а изработените часове - към полето "Отработени часове".

 • Версия 29 юли 2014

  1. Коригирана е грешка при определяне на продължаване на болничен отпуск, който започва в предишен месец.

  2. Коригирана е грешка при определяне на дохода, върху който се дължат здравноосигурителни вноски за периодите на отглеждане на дете по чл.164 от КТ.

 • Версия 20 май 2014

  Променен е начина за попълване на осигурителните вноски за ДОО в Декларация 6 според методиката на НАП. Досега понякога имаше несъответствие между сумата от вноските за ДОО на отделните лица от Декларация 1 изчислени от програмата на НАП и тези изчислени от ЗаплатиНТ.

  Причината за несъответствието е в това, че програмата на НАП сумира процентите от трите фонда на ДОО и прилага този сумарен процент върху осигурителния доход за изчисли дължимата вноска, докато ЗаплатиНТ изчислява дължимите вноски за трите фонда поотделно и след това сумира получените резултати.

  Сега програмата ЗаплатиНТ изчислява осигурителните вноски за ДОО при попълване на Декларация 1 по метода на НАП и попълва тази сума в Декларация 6.


 • Версия 6 март 2014

  Корекция на програмата и нормативната база данни във връзка с влезлите в сила от 01.03.2014 г. изменения в банковите сметки и кодовете на вид плащане за НАП.


 • Версия 23 февруари 2014

  - Корекция на формирането на поле 17 от Декларация 1. Доход, върху който се дължат здравноосигурителни вноски за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 5 от ЗЗО, с изключение на лицата в отпуск по чл. 164 от КТ.

  - Корекция на месеца и годината в колоната на Вид плащане 8 от Декларация 6 в зависимост от дата на плащане по трудов договор.


 • Версия 5 февруари 2014

  Корекция на Декларация 6

  За целите на данъка по чл.42, включително и за случаите по чл.42, ал.6 от ЗДДФЛ е създаден нов код 8. Така стойността на данъка е изнесен в отделна колона с код на вид плащане 8 и с дата на изплащане/начисляване - датата на последния календарен ден от месеца, за които се отнасят вноските.

 • Версия 4 май 2012

  Въвеждане на лица от текстов файл

  Към формата "Задаване на условие за търсене на служители" е добавен бутон "Зарежда нови служители от текстов файл". Натискането му предизвиква показване на форма за избор на текстов файл. Форматът на файла е даден във текстов файл "Format". В него на всеки ред има лични данни за служител, които се въвеждат автоматично в базата данни.

 • Версия 4 април 2012

  Директен експорт на всяка справка в Ексел

  След избор на справка ЗаплатиНТ показва съдържанието на генерираната справка на екрана в текстов прозорец. Съдържанието на справката може да се редактира и да се запише в текстов файл. Във версиите след 4 април 2012 е добавена възможност за директен експорт на справката в Ексел. След натискането на бутона с логото на Ексел от менюто на справката, програмата извиква Ексел и го зарежда със съдържанието на справката.

  Така вече всяка справка може да се:
  • Печати на избран принтер
  • Експортира в указан текстов файл на указано устройство
  • Експортира директно в Ексел


  Добавена функция "Какво ново"

  В менюто "Помощ" е добавена функция "Какво ново". При избора й ЗаплатиНТ активира Интернет експлотър и показва автоматично настоящата Интернет страница.


Свързани програми