ЗаплатиНТ. Програма за личен състав и работна заплата

ЗаплатиНТ меню

    Дневник на промените

 • Версия 30 май 2019 г.

  Публикувана е нова версия на програмата ЗаплатиНТ с актуализация на полетата от файла за Уведомление по чл.62, ал.5 от КТ(UTD62_2019.txt) от 1 март 2019 г.

  За да копирате актуализацията от 30 май 2019 г. на вече инсталирана програма(ZIP файл) натиснете тук.

 • Версия 5 март 2019 г.

  Публикувана е нова версия на програмата ЗаплатиНТ с актуализация на полетата от файла на Декларация 1(EMPL2019.TXT) за 2019 г.

  1. Добавено е ново поле "16.5 Дни в неплатен отпуск, зачетени за осигурителен стаж".

  2. Премахнати са полетата
  "32 Лични вноски за доброволно пенсионно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица" и

  "33 Лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки "Живот и рента" и застраховки "Живот", свързани с инвестиционен фонд".

  3. Премахнат е код вид осигурен 21 - за лица, работещи по допълнителен трудов договор, за които осигурителните вноски при основния работодател са внесени върху максималния осигурителен доход

 • Версия 21 юни 2018 г.

  Публикувана е нова версия на програмата ЗаплатиНТ с нов формат на интерфейсния файл за автоматично осчетоводяване от ЕкспертНТ.

 • Версия 2 февруари 2018 г.

  Публикувана е нова версия на програмата ЗаплатиНТ с актуализация на процентите за социални осигуровки и на почивните дни през 2018 г.

 • Версия 9 май 2017 г.

  Публикувана е нова версия на програмата ЗаплатиНТ съобразена с формат 2017 на входните файлове с данни от Уведомление по чл. 62, ал.4 от Кодекса на труда.

 • Версия 3 февруари 2017 г.

  Публикувана е нова версия на програмата ЗаплатиНТ съобразена с формат 2017 на Декларация 1.

 • Версия 17 юни 2016 г.

  Направена е нова версия на тримесечната статистическа справка "Отчет за заетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд".

 • Версия 12 януари 2016 г.

  Добавена е възможност за намаляване сумата от годишните данъчни основи в зависимост от броя на децата и на децата с увреждания за 2015 г. Сумата за намаление се попълва в картона на родителя, страница "Начисления", перо "Данъчно облекчение за деца". Въведената сума се появява в колоната "Нормативно признати разходи" на ведомостта за заплати.

 • Версия 11 януари 2015

  1. Нова версия на Декларация 1 и попълване на файл EMPL2015.TXT, съгласно измененията и допълненията в Наредба № Н-8 в сила от 01.01.2015.

  2. Актуализация на параметрите за почивните и отработваните дни през 2015 г. Актуализация на параметрите за мин.работна заплата и максималния осигурителен додод.

 • Версия 12 октомври 2014

  1. Добавен е втори начин за въвеждане на начисления. Освен директното въвеждане на начисленията във ведомостта е добавена страница в досиетата на служителите, чрез която може да се избере вида на начислението и да се въведе неговия времеви интервал, брой дни/часове и стойност. Тези данни се използват при създаването на ведомостта.

  2. Добавена е възможност за "Почасово заплащане". В досиетата на служителите се въвеждат броя на отработените часове и часовата ставка на дадения служител. При създаване на ведомостта, получената стойност се добавя към основната заплата на служителя, а изработените часове - към полето "Отработени часове".

 • Версия 29 юли 2014

  1. Коригирана е грешка при определяне на продължаване на болничен отпуск, който започва в предишен месец.

  2. Коригирана е грешка при определяне на дохода, върху който се дължат здравноосигурителни вноски за периодите на отглеждане на дете по чл.164 от КТ.

 • Версия 20 май 2014

  Променен е начина за попълване на осигурителните вноски за ДОО в Декларация 6 според методиката на НАП. Досега понякога имаше несъответствие между сумата от вноските за ДОО на отделните лица от Декларация 1 изчислени от програмата на НАП и тези изчислени от ЗаплатиНТ.

  Причината за несъответствието е в това, че програмата на НАП сумира процентите от трите фонда на ДОО и прилага този сумарен процент върху осигурителния доход за изчисли дължимата вноска, докато ЗаплатиНТ изчислява дължимите вноски за трите фонда поотделно и след това сумира получените резултати.

  Сега програмата ЗаплатиНТ изчислява осигурителните вноски за ДОО при попълване на Декларация 1 по метода на НАП и попълва тази сума в Декларация 6.


 • Версия 6 март 2014

  Корекция на програмата и нормативната база данни във връзка с влезлите в сила от 01.03.2014 г. изменения в банковите сметки и кодовете на вид плащане за НАП.


 • Версия 23 февруари 2014

  - Корекция на формирането на поле 17 от Декларация 1. Доход, върху който се дължат здравноосигурителни вноски за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 5 от ЗЗО, с изключение на лицата в отпуск по чл. 164 от КТ.

  - Корекция на месеца и годината в колоната на Вид плащане 8 от Декларация 6 в зависимост от дата на плащане по трудов договор.


 • Версия 5 февруари 2014

  Корекция на Декларация 6

  За целите на данъка по чл.42, включително и за случаите по чл.42, ал.6 от ЗДДФЛ е създаден нов код 8. Така стойността на данъка е изнесен в отделна колона с код на вид плащане 8 и с дата на изплащане/начисляване - датата на последния календарен ден от месеца, за които се отнасят вноските.

 • Версия 4 май 2012

  Въвеждане на лица от текстов файл

  Към формата "Задаване на условие за търсене на служители" е добавен бутон "Зарежда нови служители от текстов файл". Натискането му предизвиква показване на форма за избор на текстов файл. Форматът на файла е даден във текстов файл "Format". В него на всеки ред има лични данни за служител, които се въвеждат автоматично в базата данни.

 • Версия 4 април 2012

  Директен експорт на всяка справка в Ексел

  След избор на справка ЗаплатиНТ показва съдържанието на генерираната справка на екрана в текстов прозорец. Съдържанието на справката може да се редактира и да се запише в текстов файл. Във версиите след 4 април 2012 е добавена възможност за директен експорт на справката в Ексел. След натискането на бутона с логото на Ексел от менюто на справката, програмата извиква Ексел и го зарежда със съдържанието на справката.

  Така вече всяка справка може да се:
  • Печати на избран принтер
  • Експортира в указан текстов файл на указано устройство
  • Експортира директно в Ексел


  Добавена функция "Какво ново"

  В менюто "Помощ" е добавена функция "Какво ново". При избора й ЗаплатиНТ активира Интернет експлотър и показва автоматично настоящата Интернет страница.


Свързани програми