ЗаплатиНТ. Програма за личен състав и работна заплата

ЗаплатиНТ меню

Начин на работа с програмата


Нов месец

В ЗаплатиНТ е възприето месечно водене на ведомостите за заплати. Това означава, че за всеки месец се поддържа собствена група от информационни файлове, в които се правят ведомостите и справки. Потребителят има възможност да преминава от един месец в друг, да открива нови месеци, да прави корекции, записи и справки в тях.

Преди създаването на нова ведомост потребителят трябва да отвори нов месец. Функцията "Нов месец" създава празни информационни файлове за месеца, който следва. След създаването на празните месечни файлове, ЗаплатиНТ прави активен новия месец. Всички ведомости и справки след извикването на функцията ще се правят в новия месец.

Нова ведомост за заплати

Функцията “Нова ведомост” изчислява данните на ведомостта за включените в нея служители. Ако вече има съставена ведомост за текущия месец, програмата иска потвърждение за презаписване на старата ведомост.

Преди натискане на бутона “Състави ведомост” е необходимо да се изберат служителите, които ще бъдат включени във ведомостта. Обикновенно се влючват всички служители от фирмата, но при желание някои могат да бъдат изключени. Това става след като се избере служител от левия списък на формата и се прехвърли в десния чрез натискане на бутона за изключване ( “>”).

Данни за ведомостта

При създаването на нова ведомост се използват данните записани в досиетата на служителите. Повечето от данните са валидни за няколко месеца, но при необходимост може да се променят само за текущия месец. Промяната може да се направи като се пише директно в досието или като се направи "Допълнително споразумение".

Преди създаването на новата ведомост в досиетата на служителите трябва да са въведени заповедите за платените и неплатените отпуски на лицата, както и болничните листа за болничните отпуски ползвани през текущия месец.

Преди създаването на новата ведомост се въвеждат и всички останали начисления върху заплатите на служителите. Въвеждат се вида на начислението, неговия времеви интервал, брой дни/часове и стойност. Видът на начислението определя и неговото отношение към социалните и здравни осигуровки, а също така и към данък общ доход.

Редовна ведомост

Редовната ведомост се съставя от функцията “Нова ведомост” и може да се допълва, редактира и разпечатва от функцията “Редовна ведомост”. След избора на последната функция програмата показва форма, в която са групирани следните данни:
 • Начисления от кодекса на труда.
 • Начисления от ДОО.
 • Болнични.
 • Отпуски.
 • Обезщетения.
 • Други начисления.
 • Социални осигуровки от работник и работодател.
 • Здравни осигуровки от работник и работодател.
 • ДОД и други удръжки.
 • Крайни суми.
Някои от горните полета са изчислени автоматично и са само за четене, а други могат да се променят ръчно. Ако редактируемите полета се изменят, променят се и сумарните полета, които са свързани с тях.

След като редовната ведомост придобие желания вид, тя може да се запише с натискане на бутон “Запис на ведомост”. Това означава, че в базата данни се записват и сумарните стойности на колоните от ведомостта. По-късно те могат да се използват за изготвяне на някои годишни справки и за осчетоводяване с програмата ЕкспертНТ.

Така записаната месечна ведомост може да се разпечатва чрез натискане на бутона “Ведомост” и да се разпечатат фишовете за заплати на отделните служители от фирмата чрез натискане на бутона “Фишове”.

>>> Видео демонстрация за създаване на редовна ведомост <<<

Граждански договори

ЗаплатиНТ регистрира служителите, които работят във фирмата по граждански договори и следи за изплатените възнаграждения и осигурителни вноски.

Гражданският договор е първият документ, с който служителят се регистрира в системата. Той съдржа полета, описващи договора и изпълнителя. Данните за възложителя се вземат автоматично от данните за фирмата. В договора се записват задъженията на възложителя и на изпълнителя, а също и договореното възнаграждение.

Във формата на гражданския договор се записва и констативният протокол за извършената работа и декларацията за осигуреност по всички осигурителни случаи. На базата на тези документи може да се попълни и формата за платени суми и осигурителни вноски. Прави се и разпечатка на сметката за изплатените суми и служебна бележка за удържани данъци и осигурителни вноски.

Справки и дискети за НОИ

ЗаплатиНТ прави следните обобщени справки:
 • Изплатени суми
 • Справки по дни
 • Осигуровки за работодателя
 • ДОД за годината
 • Статистически справки
Изходящи документи
 • Служ.бележка за удържани данъци и осиг.вноски
 • Удостоверение за възнагр.за предх.6 м. (за напускащ)
 • Удостоверение за дохода за детски надбавки
 • Служебна бележка за получени помощи за деца
 • Справна-декларация за обещетение за безработица
 • Служебна бележка за заем
 • Удостоверение за при пенсиониране
 • Уведомление на НОИ за нов работник
Правят се справки и дискети за НОИ. Справките за НОИ за следните:
 • Справка за НОИ ревизия
 • Справка за Внесени осигурителни суми
 • Справка за Дъжими осигурителни суми
 • Приемно-предавателен протокол
 • Платежни нареждания/искания
Съставят се също и файлове за НОИ дискета (EMPL2017.TXT и NRA62007.TXT) и се копират върху дискета или друг носител.

Свързани програми