ЗаплатиНТ. Програма за личен състав и работна заплата

ЗаплатиНТ меню

    Основни понятия на програмата


Нормативни параметри
 • Социални осигуровки
 • Здравни осигуровки
 • Данък общ доход
 • Параграфи на НОИ (Вид плащане)
 • Национална класификация на икономическите дейности(НКИД)
 • Други параметри:
  • Мининимална работна заплата
  • Мининимален осигурителен доход
  • Максимален осигурителен доход
  • Авансов ДОД(процент)
  • Нормативно признати разходи за договори за управление(%)
  • Добобавки за дете инвалид (%)
  • Обезщетение за неплатено майчинство
  • Гарантиран минимален доход
  • Обезщетение за отглеждане на дете
  • Заплащане за 1ч.нощен
  • Дни в месеца болннични за работодателя
  • Максимален брой дни в годината болннични за работодателя

Личен състав
 • Картон на служителя - регистрират се личните, длъжностните и служебните данни на служителите. Попълват се още и данни за заплати и осигуровки, деца, отпуски, болнични, майчинство и други данни.
 • Трудов договор - въвеждане, редактиране и печат на трудовите договори на служителите.
 • Допълнителни споразумения към трудовите договори.
 • Заповеди за уволнение.

Ведомости

Ведомостта за заплати е основния месечен документ, който съдържа начисленията, обезщетенията, данъците, социалните и здравните осигуровки.
 • Нова ведомост – съставя нова ведомост за заплати на избрани служители.
 • Редовни ведомости – допълва, изменя и печати съставена ведомост за заплати. Печати и фишовете за заплати.
 • Авансови ведомости – съставя, изменя и печати авансови ведомости.
 • Осчетоводяване – съставя интерфейсен файл за осчетоводяване на сумите,фигуриращи във ведомостта чрез счетоводната програма ЕкспертНТ.

Справки
 • Изплатени суми – печати справки за изплатените заплати, осигуровки, удръжки и параграфи на НОИ.
 • Справки по дни - печати справки за видове дни, отпуски, болнични и неизползвани отпуски.
 • Осигуровки от работодателя - печати справки за изплатените от работодателя осигуровки по служители и по месеци.
 • ДОД за годината - печати справки за годишното преизчисление на ДОД и записва преизчислението във ведомостта.
 • Справки за НОИ - печати справки за НОИ ревизия, внесени и дължими осигурителни суми и приемно-предавателен протокол. Съставя и записва на дискета декларации образец 1 и 6 за НОИ.
 • Платежни нареждания/искания - печати платежни нареждания и искания към бюджета.
 • Статистически справки - печати годишни и тримесечни статистически справки.

Изходящи документи
 • Служебна бележка за удържани данъци и осигурителни вноски.
 • Удостоверение за възнаграждения за предходните 6 месеца.
 • Удостоверение за дохода за детски надбавки
 • Служебна бележка за получени помощи за деца
 • Справна-декларация за обещетение за безработица
 • Служебна бележка за заем
 • Удостоверение за при пенсиониране
 • Уведомление на НОИ за нов работник

Граждански договори
 • Служители - въвеждане, редактиране и печат на данните за служителите по граждански договори.
 • Договори - регистрира и печати граждански договори.
 • Платени суми – печати справка за изплатените суми по гражданските договори.
 • Годишна справка – печати справка за изплатените суми на физическите лица през годината и записва на дискета файл с данните за ТДД.
 • Справка за изплатени възнаграждения и осигурителни вноски по гражданските договори.

Архивиране
 • Архивиране на базата данни на текущия месец.
 • Възстановяване на базата данни от избран архив.
 • Избор на друг текущ месец
 • Откриване на нов месец
 • Откриване на нова година
 • Статус на базата данни

Свързани програми